SÖZLEŞMELİ İNŞAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI
Genç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aşağıda belirtilen şartlara uygun geçici süreyle sözleşmeli 1 (Bir) Adet İnşaat Mühendisi alınacaktır.
 
 
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
 
GENEL ŞARTLAR:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 
ÖZEL ŞARTLAR :
1- Erkek olmak.
2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından P-3 puan türünden en az 60 ve üstü puan almış olmak,
4- En az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
5- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
6- Terör örgütlerine ve ya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığına ilişkin yaptırılacak Güvenlik ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
1- Başvurular en geç 14.08.2017 tarihi mesai bitimine (saat 17:00) kadar Genç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat: 2 GENÇ/BİNGÖL adresine şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
2- Başvuru İçin İstenen Belgeler:
a) www.genc.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu,
b) Güvenlik ve arşiv araştırma formu (Birlik Başkanlığından temin edilecek fotoğraflı form) 
c) Yükseköğrenim diploması,
d) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,
e) 3 adet vesikalık fotoğraf,
f) Adli sicil kaydı,
g) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
h) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ı) Sağlık raporu (Aile Hekimi Yeterli Olacaktır.)
i) İş tecrübesini kanıtlar nitelikte SGK giriş-çıkış belgeleri, hakediş raporları, projeler ve varsa tercihen özel sektörde inşaat, imalat ve taahhüt işini yapan firmadan/firmalardan referans mektubu,
3- Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
 
 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
 
1- Söz konusu ilan 03.08.2017-14.08.2017 tarihleri arasında askıda kalacaktır.
2- Başvurular dosya üzerinden Birlik Başkanı tarafından değerlendirilecektir.
3- İdare,  uygun gördüğü adayla 3 (Üç) aylık Belirli Süreli İş Sözleşmesi imzalayacaktır. İdare uygun görülmesi halinde daha sonra uygun gördüğü sürelerce sözleşmeyi uzatabilir. 2 aylık deneme süreci olup, deneme süresi içerisinde idare Belirli Süreli İş Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.
4-  İdare, aday personeli alıp almamakta takdir yetkisine sahiptir.
 
Keyfiyet ilanen duyurulur. 03.08.2017
 
 
 
 
  Hasan Hüseyin VURAL
Kaymakam
         Birlik Başkanı 
 
 
 
 
 NOT: Başvuru yapacak adayların bilgilerini aşağıdaki linkte verilen formatta doldurmaları gerekmektedir. Formu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
 
/kurumlar/genc.gov.tr/M%C3%BChendis%20CV.docx