İHALE İLANI
GENÇ KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Bingöl İli Genç İlçe Köy ve Mezra Yollarında Çalıştırılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alım İşi.
 
28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İdarenin
a)-Adı-Adresi               : Genç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı  
                                        Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat: 2 GENÇ/BİNGÖL        
                                         
b)-Telefon ve Faks No  :  (0426)  411 35 15 – (0426) 411 28 22
 
  1. İhale Konusu Yapım İşinin;
   
  1. Adı : Bingöl İli Genç İlçe Köy ve Mezra Yollarında Çalıştırılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alım İşi.       
   
     b) Niteliği Türü ve Miktarı : Şoförlü, yakıtsız 2 adet Kırıcılı Ekskavatör (25-30 Ton), 2 adet Kamyon (10 Tekerlekli Hafriyat Çekme Özellikli) ve 2 adet Pikap (4x2) Kiralama Hizmet Alım İşi, idari, teknik ve ihale dokümanlarına uygun şekilde yapılması.   
 
    c)- İşin Yapılacağı Yer: Bingöl İli Genç İlçe Köy ve Mezra Yolları.
    ç)- İşe Başlama Tarihi:  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe  başlanacaktır.
 
    d)- İşin Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) İş Günüdür. İşin süreleri fiili çalışma günleri esas alınarak süreler hesaplancaktır. (Haftasonu çalışmaları idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.)  
 
  1. İhale’ nin;
a)- Yapılacağı Yer : Genç Kaymakamlığı Toplantı Salonu Hükümet Konağı GENÇ/BİNGÖL
b)- Tarihi ve Saati  : 29.08.2018 Çarşamba günü saat 15:00’da.
 
3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanılacak kriterler:
 
Dış Teklif Zarfı : (Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.)
 
3.1-  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
3.1.1 Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
3.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
3.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)  
3.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.1.2.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
3.1.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
3.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
3.1.6.İhale Dokümanı ekinde verilen, Taahhütname ve araç bildiri belgeleri dosyada sunulacaktır.
       3.1.8. İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda;  ortak girişim beyannamesi, her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar. İş Kendisinde kalması halinde noter onaylı ortak girişim yapılacaktır.
 
 
İç Zarfın içinde (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır.)
 
3.1.9. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.1.10. Birim Fiyat Cetveller.
 
 
3.2. Mesleki ve teknik Yeterliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
  3.2.1. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;
          Şoförlü, yakıtsız 2008 model ve üstü 2 Adet  Ekskavatör (25-30 Ton Ağırlığında kırıcılı), 2 Adet Kamyon (10 Tekerlekli Hafriyat Çekme Özellikli) ve 2 Adet Pikap (4x2) taahhüt edecektir.  İhale dokümanının ekinde verilen  Araç Bildiri Belgesi düzenlenerek verilecektir, İşin kendisinde kalması halinde araç ve şoförlere ait belgeler sözleşme imzalandıktan sonra işe başlamadan önce idareye teslim edilecektir.
 
4. İhale Dokümanı ve temin edilebileceği yer:
İhale Dokümanı T.C. Ziraat Bankası Genç Şubesi nezdinde bulunan 30571437–5001 nolu vadesiz hesaba  işe ilişkin 250,00 TL yatırarak, makbuzu idareye teslim ettikten sonra ihaleye ait doküman alınır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihaleye ilişkin 28.08.2018 tarihi mesai bitiminden önce doküman almaları gerekmektedir. İhale günü şartname ve doküman satılmayacaktır.  İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanı birlik odasında görülebilir.
 
5. Teklifler :     
         5.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
 5.2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 (Yüz) takvim günü olmalıdır.
 5.3.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat: 2 GENÇ/BİNGÖL birlik bürosu adresine elden teslim edilecektir.
 
 
6. Geçici Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
6.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olması halinde T.C. Ziraat Bankası Genç Şubesi 30571437-5009 nolu vadesiz hesaba yatırılacaktır. Verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3’ ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih 01.02.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
 
7.Diğer Hususlar :
a) İhale Karar Onay süresi ihale yetkilisinin karar tarihinden itibaren 5 (Beş) işgünü olacaktır.
b)Kesinleşen ihale kararının istekliye elden yazılı olarak tebliğ edilmesi halinde aynı gün, tebliğin postaya verilmesi halinde takip eden  yedinci gün tebliğ tarihi sayılacaktır.
c) Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale üzerinde kalan yüklenici sözleşme imzalamadığı takdirde Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği doğrultusunda cezai müeyyideler uygulanacaktır.
ç) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
d) Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilen teklifler geri iade edilmeyecektir. 
e) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
f) Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
g)İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
h)İdare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  İhale iptal nedeniyle istekliler Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
ı) Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Genç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü  ve 28/04/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, ihale süreci açısından 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak 06/03/2007 tarihinde 5355 sayılı Kanuna eklenen Ek 2. madde çerçevesinde 4734  ve 4735 sayılı Kanuna göre yasaklanmış olan kişi ve firmalar ihalelere giremez.
i) Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü mad. dayanılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.
j)İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklife göre belirlenecektir.
k) İhale komisyonu  gerek gördüğü takdirde,  teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.    
l)İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalasyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.
m)İşe ait ödenek tahsis edildiği takdirde ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
n) Hakedişler, İş tamamlandıktan ve  Kabul yapıldıktan sonra ödenecektir. Ödenek aktarıldığında  ödemeler yapılacaktır.
o) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
ö) Yapılacak olan ihalelerde ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren isteklilerin herhangi bir sebeple taahhüdünden vazgeçmesi halinde geçici teminatları birlik adına irad kaydedilecek olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre cezai müeyyideler uygulanacaktır. 
p) İlanda belirtilmeyen hususlar idari şartnamede ya da sözleşmede belirtilmiştir.  Herhangi bir hüküm olmayan ya da tereddüt hâsıl olan konularda 4734, 4735 ve 2886 sayılı kanunlarda belirtilen hükümler esas alınabilir. Buna ilişkin ihale komisyonun alacağı kararlara göre hareket edilecektir.
r) Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 55.madde hükümleri uygulanır. 16.08.2018
 
KEYFİYET İLAN OLUNUR.
 
 
 
       Fatih OKUMUŞ
          Kaymakam
         Birlik Başkanı