İHALE İLANI
GENÇ KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Bingöl İli Genç İlçesi Yeşildere Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi.
28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İdarenin
a)-Adresi                     : Genç İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı Hükümet Konağı Kat: 2
b)-Telefon ve Faks No : (0426) 411 35 15 – (0426) 411 28 22
 • İhale Konusu Yapım İşinin
a)-İşin Adı : Bingöl İli Genç İlçesi Yeşildere Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi.  
 
 1.    b) Niteliği Türü ve Miktarı: Makinalı Kazı 3100 mt., Betonarme Saptırma Brit Yapılması 3 adet, Mil Rögar 5 adet, Trapez Kanal 2660 mt., Dik Kanalda 280 mt., Yol Geçidinde 1 Adet, Sel Geçidinde 7 Adet, Beton Tarla Prizinde 51 Adet, Tarla Tahliye Yapılması (Vanalı İnegal) 4 Adet, Tarla Tahliyesi (Kapaklı) 6 Adet, Kargir Kanal Koruma Duvarı 155 mt., Sert PVC İçmesuyu Borusu (Geçme Muflu Çap:200 mm. 6 Atü) 620 mt., Q=300 mm. Koruge Kanalizasyon Boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) Ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476 – 1 ) (SN8) 642 mt., Her çap için Koruger Boru Özel Parça yerleştirilmesi 18 m., Çapı 200 mm plastik PVC Boru başlarının bağlanması 620 m., Çapı 200 mm 11-22 derece PVC boru dirseklerinin hazırlanması (PN 10 Atü) 2 Adet, Çapı 200 mm 30-45 derece PVC boru dirseklerinin hazırlanması (PN 10 Atü) 2 Adet, Çapı 200 mm 90 derece PVC boru dirseklerinin hazırlanması (PN 10 Atü) 2 Adet, Çapı 100 mm yassı volanlı vanaların yerleştirilmesi      4 Adet, Çapı 150 mm yassı volanlı vanaların yerleştirilmesi 2 Adet, Çapı 100 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi (Vana, Taşıma ve baş bağlama bedeli hariç) 4 Adet, Çapı 150 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi (Vana, Taşıma ve baş bağlama bedeli hariç) 2 Adet, Dış Çapı 150/100 mm. HDPE İnegal TE (PE-ITE) Parçasının hazırlanması 4 Adet, Trapez kanal ve dik kanal ebatları 0,15 ebat, İdare tarafından ihale şartnamesi ekinde verilecek olan ihale konusu yapım işine ait imalat cetvelinde olan iş kalemlerinin yapılması.
 
   c)- İşin Yapılacağı YerBingöl İli Genç İlçesi Yeşildere Mahallesi.
   ç)- İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin Yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
d)- İşin Süresi: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) T.Günüdür.
 
 • İhale’ nin
a)- Yapılacağı Yer: Genç Kaymakamlığı Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat:2 GENÇ/BİNGÖL
b)- Tarihi ve Saati : 20.10.2015 Salı günü saat 14:00’da.
 
 
 
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanılacak kriterler:
 
Dış Teklif Zarfı : (Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.)
 
3.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
3.1.1 Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
3.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
3.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
3.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.1.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
3.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
3.1.6 .Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
3.1.7. İhale Dokümanı ekinde verilen, Taahhütnameler ve İş Bitirme Belgesi veya mühendislik diploması dosyada sunulacaktır.
3.1.8. İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda; ortak girişim beyannamesi, her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar. İş Kendisinde kalması halinde noter onaylı ortak girişim yapılacaktır.
 
 
İç Zarfın içinde (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır.)
 
3.1.9. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.1.10. Birim Fiyat Cetveller.
 
3.2. Mesleki ve teknik Yeterliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
3.2.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin, % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyimi tutarını sağlaması zorunludur. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. İdarede İdari Şartnamede detaylı olarak incelenebilir.
 
3.3. Bu ihalede Benzer İş Olarak; Her Türlü Sulama İş Bitirme Belgeleri ve 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan A/IV Grubu İşler Benzer İşlere denk sayılacaktır. Ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat’ dır. Her ne suretle olursa olsun herhangi bir resmi kuruluşta çalışanların iştiraki ve yeterliliği kabul edilmeyecektir.
 
3.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;
İstekli firma iş süresi boyunca işin başında: 1 adet Damperli kamyon, 1 adet (Kazıcı-Yükleyici), 1 adet Ekskavatör, işin başında bulunduracaktır. Taahhüt edecek olup, İsteklinin kendi malı olan tesis makine teçhizat ve diğer ekipman fatura demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Kendi malı olmaması halinde Taahhüt edilerek temin edilecek.İhalenin kendisinde kalması halinde ise kiralama sözleşmesinin veya satın alınması halinde faturanın onaylı örneği ile verilmesi gerekir. Ayrıca isteklinin kendi malı olan veya kendi malı sayılan yapı araçlarının bildirilmesi halinde İhale dokümanının ekinde verilen Yapı Araçlar Bildirisi düzenlenerek verilecektir.
 
 
3.5. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler    a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.    b) Teknik Personel (1 Adet) Topograf                                     (En Az 2 Yıl Deneyimli)
(1 Adet) İnşaat Mühendisi veya Mimar : (En Az 2 Yıl Deneyimli)
İstekli yukarıdaki Teknik Personelleri işin başında sürekli bulundurmayı taahhüt ederİş Kendisinde kalması halinde taahhüt ettiği teknik personele ait diplomaların aslını veya noter tasdikli suretleri ile bu personellerin bu işte çalışacaklarına dair ilgili personelce imzalı olmak kaydıyla taahhütname ve diploma örneklerini sözleşme esnasında idareye teslim eder. Ayrıca İhale dokümanının ekinde verilen Teknik Personel Listesi başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanarak verilecektir.
 
 1. İhale Dokümanı ve temin edilebileceği yer:
İhale Dokümanı T.C. Ziraat Bankası Genç Şubesi nezdinde bulunan 30571437–5001 nolu vadesiz hesaba işe ilişkin 2.000,00 TL yatırarak, makbuzu idareye teslim ettikten sonra ihaleye ait doküman alır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihaleye ilişkin 19.10.2015 tarihi mesai bitimi saat 17.30’dan önce doküman almaları gerekmektedir. İhale günü şartname ve doküman satılmayacaktır. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanı birlik odasında görülebilir.
 
 1. Teklifler :
5.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
5.2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az (120) Yüzyirmi takvim günü olmalıdır
5.3.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Genç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Hükümet Konağı 2. kat Birlik İhale komisyon odasınaverilecektir.
 
 1. Geçici Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
6.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olması halinde T.C. Ziraat Bankası Genç Şubesi 30571437-5009 nolu vadesiz hesaba yatırılacaktır. Verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3’ ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminatın süresi teklif günü itibariyle en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
 
7.Diğer Hususlar :
 1. a) İhale Karar Onay süresi ihale yetkilisinin karar tarihinden itibaren 5 (Beş) işgünü olacaktır. Bu süreye ihalenin yapıldığı gün dahil değildir.
b)Kesinleşen ihale kararının istekliye elden yazılı olarak tebliğ edilmesi halinde aynı gün, tebliğin postaya verilmesi halinde takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılacaktır.
 1. c) Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale üzerinde kalan yüklenici sözleşme imzalamadığı takdirde Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği doğrultusunda cezai müeyyideler uygulanacaktır.
ç) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 1. d) Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 2. e) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 3. f) Bu yapımda işin tamamı için teklif verilecektir.
g)İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
h)İdare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhale iptal nedeniyle istekliler Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
ı) Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Genç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü ve 28/04/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, ihale süreci açısından 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak 06/03/2007 tarihinde 5355 sayılı Kanuna eklenen Ek 2. madde çerçevesinde 4734 ve 4735 sayılı Kanuna göre yasaklanmış olan kişi ve firmalar ihalelere giremez.
 1. i) Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü mad. dayanılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.
j)İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklife göre belirlenecektir.
 1. k) İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.
l)İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalasyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.
 1. m) İşe ait ödenek tahsis edildiği takdirde ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
 2. n) Hakedişler, İş tamamlandıktan ve Geçici Kabul yapıldıktan sonra ödenek aktarıldığında ödemeler yapılacaktır. Hak ediş yapım esnasında %4 oranında Kesin kabul eksikliği nakit olarak kesilecektir.
 3. o) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
ö) Yapılacak olan ihalelerde ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren isteklilerin herhangi bir sebeple taahhüdünden vazgeçmesi halinde geçici teminatları birlik adına irad kaydedilecek olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre cezai müeyyideler uygulanacaktır.
 1. p) İlanda belirtilmeyen hususlar idari şartnamede ya da sözleşmede belirtilmiştir.  Herhangi bir hüküm olmayan ya da tereddüt hâsıl olan konularda Birlik Encümeninin alacağı karar doğrultusunda hareket edilecektir.
 2. r) Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır.
 3. s) Daha önce bu iş adına şartname bedeli yatıran isteklilerin şartname bedelleri geçerli sayılacaktır.
KEYFİYET İLAN OLUNUR.
 
 
 
Abdullah KÖKLÜ
Kaymakam
Birlik Başkanı