GENÇ KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI
 
            Genç Kaymakamlık Makamından duyurulur.
            Genç ilçesi mülki sınırları içinde bulunan Bayırlı, Binekli, Doğanevler, Koçsırtı, Sarmakaya, Yenisu, Çaytepe, Yağızca, Çanakçı, Gözütok, Şehittepe, Meşedalı, Ardıçdibi, Köylerinde azalan güvenlik korucusu sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam ( 25 )              ( Yirmibeş )  güvenlik korucusu alımı yapılacaktır.
            İstekliler; Genç İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.
            İstekliler, 30 Ocak 2017 tarihinden 09 Şubat 2017 günü mesai saati sonuna kadar Genç Kaymakamlık Makamına yazılı dilekçe ile şahsen müracaatta bulunacak ve dilekçe ekine istenen belgeler eklenecektir.
İsteklilere İlanen Duyurulur.
 
 
                                                                                                            Hasan Hüseyin VURAL       
                                                                                                                 Genç Kaymakamı
 
GK TEMİNİ BAŞVURU
 
KILAVUZU
 
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURULAR 30 OCAK 2017 VE 09 ŞUBAT 2017 TARİHLERİ ARASINDA
GENÇ KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAKTIR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
  1. YASAL DAYANAKLAR
 
 
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI
 
 
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ
 
 
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ
 
 
 
D.     ARANACAK ŞARTLAR
 
 
 
E.     MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER
 
 
 
F.     FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ
 
 
 
G.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.     YASAL DAYANAKLAR
 
         1.   442 sayılı Köy Kanunu.
         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi.
         4.   İçişleri Bakanlığının 07.12.2016 tarihli ve 12229819-165.02-E. sayılı “Bakanlık
              Oluru”
        
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
         Çeşitli sebeplerle azalan güvenlik korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Genç İlçesine bağlı Bayırlı Köyü (1), Binekli Köyü (1), Doğanevler Köyü (2), Koçsırtı Köyü (2), Sarmakaya Köyü (1), Yenisu Köyü (2), Çaytepe Köyü (3), Yağızca Köyü (2), Çanakçı Köyü (2), Gözütok Köyü (2) , Şehittepe Köyü (2), Meşedalı Köyü (3) ve Ardıçdibi Köyü (2) olmak üzere toplam ( 25 ) (Yirmibeş) GK alımı yapılacaktır.
 
         Güvenlik korucuları ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına Genç İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
C.     DUYURU, MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
         Duyuru; 30 Ocak 2017 tarihinden itibaren Genç İlçesine bağlı güvenlik korucusu kadrosu verilen köy ve mahallelerde, ayrıca www.genc.gov.tr adlı Kaymakamlık internet sitesinden yapılacaktır.
 
         Müracaatlar; 09 Şubat 2017 günü mesai saati sonuna kadar Genç Kaymakamlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğüne yazılı dilekçe ile şahsen yapılacak ve dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır.
 
         Genç Kaymakamlık Makamınca oluşturulacak heyet tarafından adayların başvuruları 10 Şubat 2017 tarihinde Kanun, Yönetmelik ve Yönerge doğrultusunda incelenecektir. 10 Şubat 2017 Cuma günü fiziki yeterlilik testine katılmaya hak kazanan adayların listesi www.genc.gov.tr adresinden, Hükümet konağı ilan panosu ile ilgili Karakollarda ilan panosuna asılacaktır. Ayrıca ilgililere tebliğ yapmayacaktır.
        
         Posta yolu ve İnternet ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ:
         GK adayları, Genç Kaymakamlık Makamınca oluşturulacak Heyet tarafından 13 Şubat 2017 – 15 Şubat 2017 günlerinde saat: 09.00’da Genç Kapalı Spor Salonu ve Futbol sahasında Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır.
 
         Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinde başarılı olan adaylar Genç Kaymakamlık Makamınca ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptırılacak güvenlik ve arşiv araştırması incelemesine tabi tutulacaktır. Yaptırılacak güvenlik ve arşiv araştırma sonucunda güvenlik korucusu olmasında kanuni olarak aranan kriterleri taşıyan adaylar arasından güvenlik korucusu olmaya hak kazanacaklar, daha sonra Genç Kaymakamlığı resmi internet sitesi www.genc.gov.tr, Hükümet Konağı ve ilgili karakolların ilan panosunda duyurulacak bir tarihte noter huzurunda kura yöntemi ile belirlenecektir. İş bu güvenlik korucusu alımı, kura yöntemi ile belirlenecek adayların Genç Kaymakamlığının teklifi ve Bingöl Valilik Makamının onayı ile kesinleşecektir.
 
         Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve kuraya katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
 
D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1.         T.C. vatandaşı olmak,
2.         Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.         Duyuru tarihi olan 30 Ocak  2017 tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak, (Gönüllü güvenlik korucuları için 37 yaşından büyük olmamak)
4.         Okuryazar olmak,
5.         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6.         5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7.         Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.         3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.         Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
11.       Siyasi parti üyesi olmamak,
12.       Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
13.       Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
14.       Kaymakamlık Makamınca 4045 sayılı Kanun ve 12/04/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ve sair mevzuat çerçevesinde yaptırılacak güvenlik ve arşiv araştırması sonucunda güvenlik korucusu olmasında sakıncalı bir durumu bulunmamak
 
E.      İSTENEN BELGELER:
1.         Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının (İlçe Nüfus Müdürlüğünce) tasdikli bir örneği
2.         Vukuatlı nüfus kayıt örneği
3.         Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
4.         Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge, (Askerliğini yaptığına dair Askerlik Şubesinden belge alınacaktır.)
5.        Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
6.         Sabıka kaydı,
7.         6 (Altı) adet vesikalık fotoğraf,
8.         Görevlendirileceği köyde oturduğuna dair İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikametgâh belgesi,
 
 (Müracaat ve sonrasında ibraz edilen belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem yapılacaktır.)
 
F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
            Adaylar; 13 Şubat 2017 – 15 Şubat 2017 günlerinde saat: 09.00’da Genç Kapalı Spor Salonu ve Futbol Sahasında Koşu, Mekik ve sınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde Ek’te bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (şınav, mekik, koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40’ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.  
 
 
FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV, MEKİK, KOŞU) PUAN TABLOSU EK’TEDİR
 
 
G.        SEÇME VE DEĞERLENDİRME:    
 
Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinde başarılı olan adaylar Genç Kaymakamlık Makamınca ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptırılacak güvenlik ve arşiv araştırması incelemesine tabi tutulacaktır. Yaptırılacak güvenlik ve arşiv araştırma sonucunda Kaymakamlık Makamınca olumlu değerlendirilen  adaylar arasından güvenlik korucusu olmaya hak kazanacaklar, daha sonra Genç Kaymakamlığı resmi internet sitesi www.genc.gov.tr, Hükümet Konağı ve ilgili karakolların ilan panosunda duyurulacak bir tarihte noter huzurunda kura yöntemi ile belirlenecektir.
 
Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve kuraya katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
 
         Fiziki yeterlilik testi ve güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olan şehit ve gazilerin güvenlik korucusu alımında aranacak şartlara haiz çocukları ve kardeşleri kura yöntemine tabi olmayıp ikametlerinin bulunduğu ve alım yapılan idari birimin kontenjanından öncelikli olarak yararlanarak doğrudan güvenlik korucusu olmaya hak kazanırlar.
 
Kuraya katılacak aday listesi ve kura tarihi Genç Kaymakamlığı resmi internet sitesi www.genc.gov.tr, Hükümet Konağı ve ilgili karakolların ilan panosunda duyurulacaktır. Kura yöntemi ile Asil ( 25 ),  yedek ( 15 ) Güvenlik Korucusu adayı belirlenecektir.
 
Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda belirlenecek adayların alım işlemi Genç Kaymakamlığının  teklifi ve Bingöl Valiliğinin onayı ile kesinleşecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAYISI
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
36 ve üzeri
100
 
 
 
 
 
35
98
 
 
 
 
 
34
96
 
 
 
 
 
33
94
 
 
 
 
 
32
92
 
 
 
 
 
31
90
100
 
 
 
 
30
88
98
 
 
 
 
29
86
96
 
 
 
 
28
84
94
 
 
 
 
27
82
92
 
 
 
 
26
80
90
100
 
 
 
25
75
88
98
 
 
 
24
70
86
96
 
 
 
23
65
84
94
 
 
 
22
60
82
92
 
 
 
21
55
80
90
 
 
 
20
50
75
88
 
 
 
19
45
70
86
 
 
 
18
40
65
84
 
 
 
17
34
60
82
 
 
 
16
30
55
80
 
 
 
15
25
50
75
 
 
 
14
20
45
70
 
 
 
13
15
40
65
 
 
 
12
10
34
60
 
 
 
11
5
30
55
 
 
 
10
 
25
50
 
 
 
9
 
20
45
 
 
 
8
 
15
40
 
 
 
7
 
10
34
 
 
 
6
 
5
30
 
 
 
5
 
 
25
 
 
 
4
 
 
20
 
 
 
3
 
 
15
 
 
 
2
 
 
10
 
 
 
1
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAYISI
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
36 ve üzeri
100
 
 
 
 
 
35
98
 
 
 
 
 
34
96
 
 
 
 
 
33
94
 
 
 
 
 
32
92
 
 
 
 
 
31
90
100
 
 
 
 
30
88
98
 
 
 
 
29
86
96
 
 
 
 
28
84
94
 
 
 
 
27
82
92
 
 
 
 
26
80
90
100
 
 
 
25
78
88
98
 
 
 
24
76
86
96
 
 
 
23
74
84
94
 
 
 
22
72
82
92
 
 
 
21
70
80
90
 
 
 
20
68
78
88
 
 
 
19
66
76
86
 
 
 
18
64
74
84
 
 
 
17
62
72
82
 
 
 
16
60
70
80
 
 
 
15
55
68
78
 
 
 
14
50
66
76
 
 
 
13
45
64
74
 
 
 
12
40
62
72
 
 
 
11
35
60
70
 
 
 
10
30
55
68
 
 
 
9
25
50
66
 
 
 
8
20
45
64
 
 
 
7
15
40
62
 
 
 
6
10
35
60
 
 
 
5
5
30
55
 
 
 
4
 
25
50
 
 
 
3
 
20
45
 
 
 
2
 
15
40
 
 
 
1
 
10
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
SÜRE (DK. SN)
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
13 00
100
 
 
 
 
 
13 20
97
 
 
 
 
 
13 40
94
 
 
 
 
 
14 00
91
 
 
 
 
 
14 20
88
 
 
 
 
 
14 40
85
 
 
 
 
 
15 00
82
100
 
 
 
 
15 20
80
97
 
 
 
 
15 40
77
94
 
 
 
 
 16 00
73
91
 
 
 
 
16 20
70
88
 
 
 
 
16 40
65
85
 
 
 
 
17 00
60
82
100
 
 
 
17 20
55
80
97
 
 
 
17 40
50
77
94
 
 
 
18 00
45
73
91
 
 
 
18 20
40
70
88
 
 
 
18 40
35
65
85
 
 
 
19 00
30
60
82
 
 
 
19 20
25
55
80
 
 
 
19 40
20
50
77
 
 
 
20 00
15
45
73
 
 
 
20 20
10
40
70
 
 
 
20 40
5
35
65
 
 
 
21 00
 
30
60
 
 
 
21 20
 
25
55
 
 
 
21 40
 
20
50
 
 
 
22 00
 
15
45
 
 
 
22 20
 
10
40
 
 
 
22 40
 
5
35
 
 
 
23 00
 
 
30
 
 
 
23 20
 
 
25
 
 
 
23 40
 
 
20
 
 
 
24 00
 
 
15
 
 
 
24 20
 
 
10
 
 
 
24 40
 
 
5
 
 
 
25 00